Zásady zpracování osobních údajů

Odkoupíme Vaši nemovitost rychle, jednoduše a bez starostí.

I. Úvodní ustanovení

1/ Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“). 

II. Správce osobních údajů

1/ Správcem osobních údajů je Real Estates CZ s.r.o., IČ: 19553706, sídlem Osadní 869/32, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C 388350, adresa pro doručování elektronické pošty: info@vykupujeme.eu, datová schránka: fukwbkq, tel.: 608 326 192.

III. Zákonnost zpracování

Zákonnost zpracování Vašich osobních údajů je dána na základě následujících skutečností:

1/ udělili jste nám souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, což nastává v případě, pokud vyplníte a odešlete na našich webových stránkách kontaktní formulář anebo formulář týkající se nabídky nemovitého majetku (dále jen ,,formulář“), kde si vždy před odesláním formuláře vyžádáme Váš dobrovolný souhlas. Souhlas zde udělujete za účelem, abychom mohli zpracovat v poskytnutém rozsahu Váš požadavek / nabídku a zpětně Vás kontaktovat. Doba zpracování těchto osobních údajů činí 30 dnů, poté jsou odstraněny,

2/ zpracování dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, jež je nezbytné pro splnění smlouvy, anebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy. Uzavřete-li s námi smlouvu, nebo jednáme-li společně o jejím uzavření, pak dochází ke zpracování Vašich osobních údajů. Doba zpracování těchto osobních údajů je dána po dobu trvání smlouvy a následující 3 roky po jejím ukončení, poté jsou odstraněny,

3/ zpracování dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, jež je nezbytné pro splnění právních povinností, které se na nás jakožto na správce vztahují. Vaše osobní údaje v tomto případě zpracováváme po dobu nezbytně nutnou v souvislosti s obecně závaznými právními předpisy, jakými jsou například zákon č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů aj. Doba zpracování těchto osobních údajů činí 10 let, poté jsou odstraněny,

4/ zpracování dle čl 6 odst. 1 písm. f) GDPR, jež je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany. V tomto případě zpracováváme Vaše osobní údaje získané z veřejně dostupných zdrojů (katastr nemovitostí, centrální evidence exekucí, insolvenční rejstřík apod.), na základě kterých Vás kontaktujeme s nabídkami, zpravidla na odkup nemovitého majetku. Doba zpracování těchto osobních údajů činí 1 rok, poté jsou odstraněny. Pokud si nepřejete, abychom Vám zasílali nabídky na odkup nemovitého majetku, napište nám na: info@vykupujeme.eu. 

IV. Rozsah zpracování, zpřístupnění

1/ Osobní údaje zpracováváme vždy pouze v odpovídajícím rozsahu v návaznosti na konkrétní skutečnost s odkazem na čl. III.,

2/ Osobní údaje dále zpracováváme mj. v rozsahu, v jakém nám je sami poskytnete.

3/ Osobní údaje mohou být zpřístupněny příjemcům – orgánům veřejné moci, příp. třetím osobám, se kterými spolupracujeme, jakými jsou banky, instituce v rámci platebního styku, přepravní společnosti, účetní a daňoví poradci, advokáti, dodavatelé IT služeb a další.

V. Práva subjektu údajů

Máte právo požadovat od nás, jakožto od správce, přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, omezení zpracování, máte dále právo na přenositelnost údajů a právo vznést námitku nebo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). 

VI. Cookies

Informujeme Vás, že za účelem zajištění správného fungování webových stránek automaticky zpracováváme některé údaje o Vašich aktivitách, což provádíme za pomoci tzv. funkčních cookies. Cookies jsou krátké textové soubory, které navštívená webová stránka odesílá do Vašeho prohlížeče. Umožňují webové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě. Příští návštěva tak pro Vás může být snazší a webová stránka bude užitečnější. Dále u nás rozlišujeme cookies marketingové, analytické a preferenční, pro jejichž zpracování si vždy předem vyžádáme Váš dobrovolný souhlas.

VII. Závěrečná ustanovení

Odesláním formuláře nebo užíváním webové stránky www.vykupujete.eu potvrzujete, že jste seznámen/a s těmito zásadami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 

Tyto zásady zpracování osobních údajů mohou být kdykoliv aktualizovány. Proto doporučujeme provádět jejich průběžnou kontrolu.

Praha 10.4.2024